Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb nabízených na tomto webu souhlasíte s VOP (veřejné obchodní podmínky) provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu, využívání služeb a další související právní vztahy. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb společnosti SMALL HOLE DRILLING s.r.o. seznámit s aktuálním zněním VOP.

Všechny objednávky jsou přijímány od společností s výhradou a v souladu s těmito podmínkami. Tyto podmínky nahrazují a vylučují jakékoli podmínky vyplývajících z jakýchkoli jednání mezi společností a zákazníkem. Výjimku tvoří pouze případy, které jsou sjednány na základě dohody obou stran a tyto budou zaneseny do smlouvy, která se uzavírá před započetím prací nebo jiných obchodních transakcí.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Smluvní ceny jsou ceny platné v den odeslání zboží.
V případě reklamací týkajících se kvality výrobků dodané společností se zákazník a společnost řídí reklamačním předpisem.
Společnost si vyhrazuje právo odmítnout obchodovat s některými právnickými nebo fyzickými osobami a to bez udání důvodu.

Platba:

Uvedené ceny jsou poskytovány na formulář pro předběžnou kalkulaci písemně a tyto jsou splatné po dobu max. 30 dnů od data prodeje. Ceny dodávek v rámci České republiky jsou uváděny v CZK, pro zahraniční zákazníky v EUR. Po dohodě s naší společností je možná konvertace do jiné měny. Zákazník je povinen uhradit náklady spojené s výrobou, prodejem nebo jakýmkoliv nakládáním s materiálem ve společnosti Small Hole Driling s.r.o. a to i na základě chybné objednávky.
Platba musí být provedena bez jakýchkoliv srážek. Pokud zákazník neprovede platbu v řádném termínu, společnost je oprávněna:
– Objednávku zrušit nebo pozastavit další dodávky.
– Připočítat mimořádný úrok za prodlení z platby ve výši 0,15% za každý kalendářní den po splatnosti fakturované částky. – Postoupit pohledávku právnímu zástupci společnosti.

EET – Informační povinnost poplatníka: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů. Předně upozorňujeme, daňový doklad není totéž co účetní doklad. Jakýkoliv doklad, například faktura, se stává účetním dokladem až po jeho zaúčtování. Na vydané faktuře odeslané zákazníkovi nemusí být podpis, ovšem na zaúčtované již ano. Účtování prodeje zboží a našich služeb v mikrovrtání pouze na fakturu.

Doprava:

Cena dopravy dodávek bude účtována na základě rozhodnutí společnosti.
– V závislosti na velikosti, hodnotě a možnosti poškození objednaného zboží, může být zboží odesláno kurýrní společností a to i s pojištěním objednaného zboží na odpovídající fakturační cenu. – Zboží bude dodáno na adresu uvedenou zákazníkem.
– Společnost může zvolit jakýkoli způsob doručení, ale v žádném případě není povinná uhradit objednateli náhradu za nedodání, poškození nebo pozdní dodání způsobené dopravcem.

Reklamační řízení:

Pokud zákazník shledá na dodaném zboží nějaké vady, je povinen toto oznámit společnosti a to písemně do 10-ti dnů od dodání zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené, není-li výslovně určeno společností jinak. Zákazník je odpovědný za vrácení zboží do společnosti. Zboží musí být vráceno s dokladem o koupi a zákazník je povinen uhradit náklady spojené s navrácením zboží. Dále je zákazník povinen poskytnout veškerou technickou dokumentaci, technické výkresy, objednávky, potvrzení objednávek, případně jiné doklady, které byly spojeny s reklamovaným zbožím. Všechny technické výkresy, objednávky, potvrzení objednávek, atd., které nejsou jasně definovány, nebudou brány v úvahu při reklamačním řízení. Společnost vrátí zákazníkovi fakturovanou částku v případě, že obdrží zboží, které splňuje výše uvedené podmínky a shledá vadu způsobenou společností Small Hole Drilling s.r.o. Reklamační řízení nebude vedeno se zákazníkem, který obdržel zboží na základě chybné objednávky.

Bezpečnostní opatření :

Kupující je zodpovědný za výběr nářadí zakoupeného od společnosti Small Hole Drilling s.r.o.
Small Hole Drilling s.r.o. není odpovědná za prodané zboží, které kupující použije jinak, než je určeno výrobcem zboží a není tudíž odpovědná za případné škody vzniklé špatným užitím prodaného zboží.
Kupující si dále musí zajistit bezpečnostní opatření při užívání prodaného zboží, zejména pak ochranu zraku a ochranu rukou.
Za případné zranění obsluhy při neodborné manipulaci s nářadím či zakoupeným zbožím se společnost Small Hole Drilling s.r.o. distancuje od jakékoliv odpovědnosti. V případě mikro-nástrojů je třeba připustit možnost, že některý z doručených komponentů může být poškozen. V takovém případě může kupující postupovat dle podmínek reklamačního řízení.

Závěrečná ustanovení :

Small Hole Drilling s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek bez předchozího upozornění v případě, že není s některým zákazníkem v reklamačním nebo jiném právním řízení. Small Hole Drilling s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout výkon práce nebo prodat zboží, pokud by to bylo v rozporu se smluvními podmínkami společnosti nebo s legislativou České republiky. Small Hole Drilling s.r.o. si vyhrazuje právo na doplňující informace od zákazníka. Small Hole Drilling s.r.o. si vyhrazuje právo neudělit 30-ti denní fakturační lhůtu a může v určitých případech vyžadovat platbu před odesláním zboží.